Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Skrzyszów, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Skrzyszów, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Treść

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r poz. 344) Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Skrzyszów, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

L.p.

Nr działki

Powierzchnia

działki

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Opis

Oznaczenie

z MPZP

Forma

zbycia

Wartość nieruchomości

1

862/42

0.0099 ha

TR1T/00079139/3

Ładna

RIVb

2MN

Zbycie nieruchomości w drodze zamiany za działkę nr 862/33 w Ładnej, stanowiącą własność osoby fizycznej

4 756.00 zł

netto

862/43

0.0231 ha

12 264.00 zł

netto

 
  • Działki nr 862/42 i 862/43 położone w obrębie Ładna, charakteryzują się regularnym, wąskim, wydłużonym kształtem oraz płaskim ukształtowaniem terenu W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa jednorodzinna i tereny niezabudowane. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 2MN, stanowiącym teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  • · Koszty notarialne związane z zawarciem umowy zamiany Strony poniosą po połowie.
  • · Art. 35, ust. 2 pkt 5, 7, 8, 9 i 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) - nie dotyczy.
  • · Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, jeżeli zgłoszą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz złożą oświadczenie wyrażające zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Więcej na stronie: https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,a,2447478,ogloszenie-wojta-gminy-skrzyszow-dotyczace-podania-do-publicznej-wiadomosci-wykazu-nieruchomosci-sta.html

                                                                                                                      Skrzyszów dn. 25.04.2024 r.