Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie Gminy Skrzyszów

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie Gminy Skrzyszów

Treść

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344  późń. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie Gminy Skrzyszów. 

 

L.p.

Nr działki

Powierzchnia

działki

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Opis

Oznaczenie

z MPZP

Termin przetargu

Cena dzierżawy

(wywoławcza)

Wysokość wadium

1.

 

794

 

0.42 ha

TR1T/00061182/0

Łękawica

R RIVa

RIVa

LzR

 

R

9.07.2024

godzina 10:00

150 zł

brutto

15 zł

 

 

 • Czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch ratach:
 1. Za pierwsze półrocze w terminie do 15 marca
 2. Za drugie półrocze w terminie do 1 września
 • Czynsz będzie waloryzowany o roczny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim
 • Działka nr 794 położona w obrębie Łękawica nie jest niezabudowana. Działka charakteryzuje się nieregularnym kształtem, o wymiarach w przybliżeniu 60m x 72m. Zgodnie zmiejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów działka położone jest w terenie oznaczonym symbolem R, stanowiącym
 •  
 • Wadium należy wpłacić w pieniądzu w podanych wyżej wysokościach w terminie do 3 lipca 2024 roku na konto Wydzierżawiającego: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Tarnowie nr 83 8589 0006 0250 0925 0542 0004, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na konto Wydzierżawiającego. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne osobiście lub z upoważnieniem osoby, która ubiega się o zakup przedmiotu sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone do trzech dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży. Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość której wpłata dotyczy.
 • Ww. nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.
 • Informację o przetargu umieszcza się na stronie Urzędu Gminy Skrzyszów – www.skrzyszow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie.
 • Bliższych informacji w sprawie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie w godzinach pracy Urzędu (pokój 8) lub pod numerem telefonu 14 688 70 36. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

  

                                                                                                                                                                                                   Skrzyszów dn. 3.06.2024 r.

 

 

 

 

Pliki

Ogłoszenie o Przetargu 47.5 KB