Przejdź do stopki

Obwieszczenie Wójta Gminy Skrzyszów o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Skrzyszów o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść

 Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o:
– podjęciu przez Radę Gminy Skrzyszów Uchwały Nr XXIV.414.2022 z dnia 15 czerwca
2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów.
Ww. uchwała zmienia granice obszarów objętych zmianą, zgodnie z załącznikiem graficznym
nr 1, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

Treść uchwały zamieszczono na stronie internetowej – BIP Urzędu Gminy Skrzyszów:

https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,a,2125805,uchwala-nr-xxiv4142022-rady-gminyskrzyszow-z-dnia-15-czerwca-2022-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-p.html

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany studium. Wnioski należy składać pisemnie
w siedzibie Urzędu Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642, drogą pocztową lub elektroniczną,
w tym za pomocą poczty elektronicznej na adres: budownictwo@ug.skrzyszow.pl, w terminie do
dnia 17.08.2022 r. na powyższy adres. Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko albo nazwę
oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Wójt Gminy Skrzyszów.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

1) pisemnej na adres: Urząd Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642,
2) ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego i Geodezji,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym na adres: budownictwo@ug.skrzyszow.pl,

z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz
oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy w terminie do dnia 17 .08.2022 r . 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Skrzyszów.
Dla ww. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie
będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Informuję, że:
1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Skrzyszów z siedzibą 33-156
Skrzyszów 642 i są one podawane w celu składania wniosków do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów.
3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie
z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany
wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 9 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233), tzn. dane osobowe będą przetwarzane
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną
sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@ug.skrzyszow.pl.