Przejdź do stopki

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Skrzyszów o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Skrzyszów o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1
i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Gminy Skrzyszów Uchwały Nr XXIV.415.2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap A.
Ww. uchwała zmienia granice obszarów objętych zmianą, zgodnie z załącznikami graficznymi nr 1, 2, 3, 4, 5, które stanowią integralną część niniejszej uchwały.

Treść uchwały zamieszczono na stronie internetowej – BIP Urzędu Gminy Skrzyszów:

-https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,a,2125808,uchwala-nr-xxiv4152022-rady-gminyskrzyszow-z-dnia-15-czerwca-2022-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-p.html

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu ww. zmiany planu oraz uwagi i wnioski
dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 17.08.2022 r.

Wnioski do zmiany miejscowego planu w zakresie zgodnym z treścią ww. uchwały należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów 642,
  2. ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego i Geodezji,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: budownictwo@ug.skrzyszow.pl,

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Skrzyszów.

Dla ww. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będzie
prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Informuję, że:

1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Skrzyszów z siedzibą 33-156 Skrzyszów
642 i są one podawane w celu składania wniosków do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@ug.skrzyszow.pl.