Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów

Treść

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów.

 

L.p. Nr działki Powierzchnia

 

działki

Nr księgi

 

wieczystej

Położenie Opis Oznaczenie

 

z MPZP

Termin przetargu Cena wywoławcza Wysokość wadium
1. 430/1 0.64 ha TR1T/00002745/4 Pogórska Wola LsIV 1ZL 10.08.2022

 

godzina 9:00

85 000.00 zł

 

brutto

9000 zł

 

  • Działka nr 430/1 położona w obrębie Pogórska Wola stanowi las mieszany, charakteryzuje się prostokątnym kształtem. Nie posiada uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1ZL, stanowiącym teren lasów
  • Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości został przeprowadzony w dniu 12 maja 2022r.
  • Nabywca nieruchomości oprócz ceny zakupu zobowiązany będzie ponieść koszty sporządzenia aktu notarialnego.
  • Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 6 kwietnia 2022 r.
  • Przetarg odbędzie się dnia 10 sierpnia 2022 roku w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie (sala nr 21).
  • Wadium należy wpłacić w pieniądzu w podanej wyżej wysokośc w terminie do 4 sierpnia 2022 roku na konto Sprzedającego: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Tarnowie nr 83 8589 0006 0250 0925 0542 0004, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na konto Sprzedającego. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
  • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne osobiście lub z upoważnieniem osoby, która ubiega się o zakup przedmiotu sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone do trzech dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.
  • Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
  • Bliższych informacji w sprawie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie w godzinach pracy Urzędu (pokój 10) lub pod numerem telefonu 14 688 70 19. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

 

                                                                                                                                                                                                   Skrzyszów, dn 06.07.2022 r.

 

Wykaz ten wywiesza się w Urzędzie Gminy Skrzyszów na okres

od dnia 6 lipca 2022 r. do dnia 10 sierpnia 2022 r.