Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące przeznaczenia do wynajmu lokalu użytkowego

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące przeznaczenia do wynajmu lokalu użytkowego

Treść

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Wójt  Gminy w Skrzyszowie podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do wynajmu, lokalu użytkowego o łącznej pow. użytkowej 83,57 m2 mieszczącego się w budynku nr 66A w Łękawicy, zlokalizowanego na działce 1576 stanowiącej własność Gminy Skrzyszów i uwidoczniona jest w księdze wieczystej TR1R/00097602/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowie. Przedmiotem najmu jest także pomieszczenie kotłowni o powierzchni użytkowej 20,4 m2, które jest przeznaczone do wspólnego korzystania z Najemcą sąsiedniego lokalu.

 

  • Okres wynajmu nieruchomości : do 3 lat.
  • Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o łącznej pow. użytkowej 83,57 m2 mieszczącego się w budynku nr 66A w Łękawicy,
  • Czynsz najmu wynosi 500,00 zł netto miesięcznie. Do tej kwoty doliczany będzie podatek VAT według stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  • Czynsz płatny będzie z góry, na podstawie faktury VAT, w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe wskazane na fakturze. W terminie wskazanym, na fakturze, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Wynajmującego.
  • Czynsz będzie waloryzowany corocznie w I kwartale każdego roku o roczny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
  • Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów budynek, w którym znajduje się przedmiot najmu, znajduje się w terenach zabudowy usługowej, oznaczonych symbolem 1.U
  • Przedmiot najmu wolny jest od obciążeń i zobowiązań

 

Ogłoszenie wykazujące przedmiot najmu wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

w Skrzyszowie na okres 21 dni, począwszy od dnia  4.07.2022 r.

 

Skrzyszów, dnia  4.07.2022r.