Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie wynajmu pomieszczenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie wynajmu pomieszczenia

Treść

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).Wójt Gminy w Skrzyszowie podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do wynajmu pomieszczenia o powierzchni użytkowej 21 m2 mieszczącego się w budynku magazynowo-biurowym, pomieszczenia o powierzchni użytkowej 210 m2 mieszczącego się w budynku magazynowym, wiaty o powierzchni 66,4 m2 oraz placu o powierzchni 255 m2, zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 1023/5, 1024/3 i 1025 położonych w Ładnej stanowiących własność Gminy Skrzyszów, uwidocznionych w księdze wieczystej TR1T/00044090/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowie.

  • Okres wynajmu pomieszczeń : do 3 lat.
  • Czynsz najmu wynosi 1250,00 zł brutto miesięcznie. Oprócz czynszu najmu Najemca zobowiązany będzie płacić podatek od nieruchomości zgodnie ze stawkami ustalanymi co roku przez Radę Gminy.
  • Czynsz płatny będzie z góry, do 10-tego każdego miesiąca na podstawie faktury VAT, w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe wskazane na fakturze, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Wynajmującego.
  • Czynsz będzie waloryzowany corocznie w I kwartale każdego roku o roczny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
  • Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów teren na którym znajduje się przedmiot najmu, znajduje się w konturze oznaczonym symbolem 1P, stanowiącym teren zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, bazy, składy i magazyny.
  • Najemca przeprowadzi własnym staraniem i na własny koszt przystosowanie przedmiotu najmu do potrzeb prowadzonej przez siebie działalności zgodnie z opracowaną w swoim imieniu i na własny koszt dokumentacją techniczną, a także uzyskanymi we własnym imieniu i na własny koszt zezwoleniami i innymi decyzjami właściwych organów niezbędnych dla realizacji zamierzonego przedmiotu działalności gospodarczej Najemcy, z wykorzystaniem przedmiotu najmu.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie na okres 21 dni, począwszy od dnia 28.09.2022 r.

Wykaz zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ………………..

Skrzyszów, dnia 28.09.2022r.