Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów

Treść

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów.

· Działki nr 1804/4 i 1804/5 w Szynwałdzie położone są w centrum wsi, w sąsiedztwie drogi powiatowej. Działka nr 1804/5 jest niezabudowana. Działka nr 1804/4 jest zabudowana budynkiem byłego skupu żywca. Działki stanowią kompleks o łącznej powierzchni 0,4561 ha. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów położone są w terenie oznaczonym symbolami 1RU, 1RU.ZZ i 1ZR.ZZ. Symbolem 1RU oznaczono teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich, w terenie tym dopuszczono zabudowę usługową- usługi komercyjne. Kontur 1RU.ZZ stanowi teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich, położony w obszarze zagrożonym zalaniem wodami powodziowymi, w terenie tym dopuszczono zabudowę usługową- usługi komercyjne. Symbolem 1ZR.ZZ oznaczono teren zieleni nieurządzonej położony w obszarze zagrożonym zalaniem wodami

· Działka nr 528/3 położona w obrębie Ładna posiada regularny, prostokątny kształt. Nie posiada uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Działka jest porośnięta drzewami, krzewami i roślinnością trawiastą. Według MPZP Gminy Skrzyszów położona jest w obszarze oznaczonym symbolami 1ZL, 1ZZL i 1RMZ. Symbolem 1ZL oznaczono teren lasów, kontur 1ZZL stanowi teren zalesień obejmujący grunty rolne i nieużytki, z podstawowym przeznaczeniem pod zalesienie. Kontur 1RMZ stanowi teren rolniczy, w którym dopuszcza się zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

· Działki nr 1884/12, 1884/13 położone w obrębie Szynwałd, charakteryzują się prostokątnym kształtem. Posiadają bezpośredni dostęp do drogi stanowiącej własność Gminy Skrzyszów. Zgodnie z MPZP Gminy Skrzyszów położone są w obszarze oznaczonym symbolem 1RM, stanowiącym teren zabudowy zagrodowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę o charakterze zagrodowym i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

· Działka nr 1039/9 w Ładnej ma regularny, wydłużony kształt. Nie posiada uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Jest niezabudowana i porośnięta roślinnością trawiastą. Zgodnie z MPZP Gminy Skrzyszów położona jest w konturze 1ZR stanowiącym teren zieleni nieurządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod obudowę biologiczną cieków oraz zieleń nieurządzoną.

· Działka nr 524/11 jest położona w centrum Skrzyszowa, posiada regularny, wydłużony kształt. Ma uregulowany dostęp do drogi publicznej. Jest niezabudowana i porośnięta roślinnością trawiastą. Zgodnie z MPZP Gminy Skrzyszów położona jest w opisanym wyżej konturze 1RMZ.

· Działka nr 111/5 w Skrzyszowie położona jest w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych, ma nieregularny kształt i jest porośnięta drzewami i krzewami. Nie posiada uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Działka jest obciążona służebnością przechodu i przejazdu zgodnie z zapisami w księdze wieczystej. Zgodnie z MPZP Gminy Skrzyszów położona jest w konturze 1MN stanowiącym teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka nr 111/5 jest obciążona służebnością gruntową przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 105, 106, 111/3, 111/4, 112/2 i 112/4 w Skrzyszowie, zgodnie z wpisami w dziale III księgi wieczystej

· Działka nr 3571 jest położona w Szynwałdzie, w przysiółku Świniogóra. Działka jest niezabudowana. W pobliżu nieruchomości znajduje się rozproszona zabudowa mieszkaniowa. Działka jest porośnięta roślinnością trawiastą i drzewami. Stanowi teren o znacznym nachyleniu. Zgodnie z MPZP Gminy Skrzyszów położona jest w opisanym wyżej konturze 1RMZ oraz konturze 2ZR stanowiącym teren zieleni nieurządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod obudowę biologiczną cieków oraz zieleń nieurządzoną. Obszar, na którym położona jest działka nr 3571 na rysunkach MPZP oznaczono jako aktywne osuwisko.

· Nabywca nieruchomości oprócz ceny zakupu zobowiązany będzie ponieść koszty sporządzenia aktu notarialnego.

· Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 2 listopada 2022 r.

· Przetargi odbędą się dnia 14 grudnia 2022 roku w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie (sala nr 21).

· Wadium należy wpłacić w pieniądzu w podanych wyżej wysokościach w terminie do 8 grudnia 2022 roku na konto Sprzedającego: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Tarnowie nr 83 8589 0006 0250 0925 0542 0004, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na konto Sprzedającego. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

  • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne osobiście lub z upoważnieniem osoby, która ubiega się o zakup przedmiotu sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone do trzech dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.
  • Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Skrzyszów, na stronie internetowej Urzędu Gminy Skrzyszów (www.skrzyszow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skrzyszów.

· Działka nr 111/5 jest obciążona służebnością gruntową przechodu i przejazdu, pozostałe nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.

· Bliższych informacji w sprawie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie w godzinach pracy Urzędu (pokój 10) lub pod numerem telefonu 14 688 70 19. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

 

                                                                                                                                                                                                   Skrzyszów, dn 09.11.2022 r.