Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego

Treść

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). oraz Zarządzenia nr 11/06 Wójta Gminy Skrzyszów z dnia 25.01.2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Skrzyszów, Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 121,56 m2 mieszczącego się w rozbudowanej części budynku nr 645 Ośrodka Zdrowia w Skrzyszowie zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 478/6 w Skrzyszowie i uwidocznioną w księdze wieczystej TR1T/00090160/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie.

 

 • Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 121,56 m2 mieszczący się w rozbudowanej części budynku nr 645 Ośrodka Zdrowia w Skrzyszowie zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 478/6 w Skrzyszowie
 • Okres wynajmu : do 3 lat.
 • Wywoławcza wysokość czynszu najmu wynosi 2100.00 zł netto miesięcznie.
 • Przetarg odbędzie się 29 grudnia 2022 r. o godzinie  10:00 w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie (pokój nr 8 - parter).
 • I publiczny przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 18 listopada 2022 r.
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne osobiście lub z upoważnieniem osoby, która ubiega się o wynajem przedmiotu najmu. Osoby zainteresowane przetargiem winny wpłacić wadium w wysokości 210.00 zł na konto Gminy Skrzyszów: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Tarnowie nr 83 8589 0006 0250 0925 0542 0004, najpóźniej do dnia 27 grudnia 2022 r. Wadium należy wpłacić z dopiskiem „lokal pow. 121,56m2 w Skrzyszowie”. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu. Pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostaje zwrócone do 3-ch dni po przetargu na konto bankowe podane przez uczestników przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu.
 • Wpłata wadium przez uczestnika licytacji jest równoznaczna z zapoznaniem się z regulaminem przetargu i jego akceptacją, jak również z umową najmu, którą w razie przetargu będzie obowiązany zawrzeć (regulamin przetargów i projekt umowy do wglądu znajduje się w pokoju nr 8 w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie).
 • Na dowodzie wpłaty wadium musi figurować ten sam podmiot, z którym zawierana będzie umowa.
 • Czynsz płatny będzie z góry, na podstawie faktury VAT, w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe wskazane na fakturze. W terminie wskazanym, na fakturze, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Wynajmującego.
 • Czynsz będzie waloryzowany corocznie w I kwartale każdego roku o roczny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
 • Oprócz czynszu najmu Najemca zobowiązany będzie płacić podatek od nieruchomości zgodnie ze stawkami ustalanymi co roku przez Radę Gminy.
 • Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów przedmiot najmu, znajduje się w konturze oznaczonym symbolem 2U, stanowiącym teren zabudowy usługowej.
 • Najemca przeprowadzi własnym staraniem i na własny koszt przystosowanie przedmiotu najmu do potrzeb prowadzonej przez siebie działalności zgodnie z opracowaną w swoim imieniu i na własny koszt dokumentacją techniczną, a także uzyskanymi we własnym imieniu i na własny koszt zezwoleniami i innymi decyzjami właściwych organów niezbędnych dla realizacji zamierzonego przedmiotu działalności gospodarczej Najemcy z wykorzystaniem przedmiotu najmu, zaakceptowanymi w formie pisemnej przez Wynajmującego.
 • Informacje w sprawie przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie, pokój nr 8.
 • Ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajmu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie w okresie od dnia 23.11.2022 roku do dnia 28.12.2022 roku.
 • Z przedmiotem przetargu można się zapoznać po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania (tel.14 688 70 36)
 • Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

  Skrzyszów, dnia  23.11.2022 r.