Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów.

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów.

Treść

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów. 

 • Czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch ratach:
 1. Za pierwsze półrocze w terminie do 15 marca
 2. Za drugie półrocze w terminie do 1 września

 • Czynsz będzie waloryzowany o roczny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim
 • Działka nr 3581 położona w obrębie Szynwałd nie jest niezabudowana. Działka charakteryzuje się, prostokątnym kształtem, o wymiarach w przybliżeniu 37m x 168m. Zgodnie zmiejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów działka położone jest w terenie oznaczonym symbolami 1UT, 1DL stanowiącymi
 • Działka nr 3614 położona w obrębie Szynwałd nie jest niezabudowana. Działka charakteryzuje się, prostokątnym kształtem, o wymiarach w przybliżeniu 42m x 70m. Zgodnie zmiejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów działka położone jest w terenie oznaczonym symbolami 1ZZL stanowiącym
 • Działka nr 3576/4 położona w obrębie Szynwałd nie jest niezabudowana. Działka charakteryzuje się, nieregularnym kształtem, o wymiarach w przybliżeniu 200m x 30m. Zgodnie zmiejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów działka położone jest w terenie oznaczonym symbolem 2ZR stanowiącym
 • Działka nr 3630 położona w obrębie Szynwałd nie jest niezabudowana. Działka charakteryzuje się, nieregularnym kształtem, o wymiarach w przybliżeniu 110m x 45m. Zgodnie zmiejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów działka położone jest w terenie oznaczonym symbolami 1ZZL stanowiącym 2ZR stanowiącym
 •  
 • Wadium należy wpłacić w pieniądzu w podanych wyżej wysokościach w terminie do 23 maja 2023 roku na konto Sprzedawcy: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Tarnowie nr 83 8589 0006 0250 0925 0542 0004, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na konto Sprzedającego. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne osobiście lub z upoważnieniem osoby, która ubiega się o zakup przedmiotu sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone do trzech dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży. Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość której wpłata dotyczy.
 • Ww. nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.
 • Informację o przetargu umieszcza się na stronie Urzędu Gminy Skrzyszów – www.skrzyszow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie, tablicy ogłoszeń w Szynwałdzie.
 • Bliższych informacji w sprawie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie w godzinach pracy Urzędu (pokój 8) lub pod numerem telefonu 14 688 70 36. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

  

                                                                                                                                                                                                   Skrzyszów dn. 28.04.2023 r.

Wykaz ten wywiesza się na okres od dnia 28 kwietnia 2023 r. do dnia  29 maja 2023 r.