Przejdź do stopki

Informacja Wójta Gminy Skrzyszów dotycząca podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do dzierżawy, nieruchomości położonej w obrębie Pogórska Wola

Informacja Wójta Gminy Skrzyszów dotycząca podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do dzierżawy, nieruchomości położonej w obrębie Pogórska Wola

Treść

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy, nieruchomości położonej w obrębie Pogórska Wola:

L.p.

Nr działki

Przedmiot najmu

 

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Okres wynajmu

Oznaczenie

z MPZP

Wysokość czynszu rocznie

netto

1

1795/9

Działka o pow. 0.0119 ha, na której zlokalizowana jest stacja transformatorowa

TR1T/00086730/8

Pogórska Wola

3 lata

3_1UKS.1

tereny usług kultu religijnego

960,00 zł

 

 

  • Czynsz płatny będzie z góry, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, przy czym za dzień wpłaty uznaje się dzień uznania konta bankowego Wynajmującego,
  • Czynsz będzie waloryzowany corocznie w I kwartale każdego roku o roczny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
  • Przedmiot dzierżawy wolny jest od obciążeń i zobowiązań

 

                                                                                                                                                                                                   Skrzyszów, dn. 24.05.2023 r.

 

Wykaz ten wywiesza się w Urzędzie Gminy Skrzyszów na okres 21 dni od dnia 24.05.2023 r.