Przejdź do stopki

Informacja Wójta Gminy Skrzyszów dotycząca podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w obrębach Łękawica, Szynwałd i Skrzyszów przeznaczonych do dalszej dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom.

Informacja Wójta Gminy Skrzyszów dotycząca podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w obrębach Łękawica, Szynwałd i Skrzyszów przeznaczonych do dalszej dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom.

Treść

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w obrębach Łękawica, Szynwałd i Skrzyszów przeznaczonych do dalszej dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom.

 

L.p.

Nr działki

Powierzchnia wydzierżawianej działki

 

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Okres umowy

Oznaczenie z MPZP

Opis działki

Wysokość czynszu

rocznie

 

1.

2130

0,28 ha

TR1T/00079278/6

Łękawica

do 3 lat

1RMZ

R IIIb

34 zł

2

64

0,53 ha

TR1T/00051297/6

Łękawica

do 3 lat

1R

R IIIb

72 zł

3

1692

0,40 ha

TR1T/00037525/0

Skrzyszów

do 3 lat

1MN

1ZR

1ZL

PsIV

15 zł

4

1438

1,89 ha

TR1T/00054588/4

Szynwałd

do 3 lat

1R

1KDD

R IIIb

R IIIa

RIVa

185 zł

5

1875

0,48 ha

TR1T/00014537/0

Łękawica

do 3 lat

1R

R IIIb,

108 zł

6

1933/1

0,25 ha

TR1T/00068268/6

Łękawica

do 3 lat

1R

1KDW

R IIIb

R IVa

7

1933/2

0,05 ha

TR1T/00086660/6

Łękawica

do 3 lat

1R

1KDW

R IIIb

R IVa

 

Czynsz dzierżawy płatny jest w dwóch ratach:

1 za I półrocze w terminie do 15 marca

2 za II półrocze w terminie do 1 września

Czynsz będzie waloryzowany o roczny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.

     Według miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów :

teren oznaczony symbolem 1R stanowi teren rolniczy z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolne,

teren oznaczony symbolem 1KDW stanowi teren dróg wewnętrznych,

teren oznaczony symbolem 1ZL stanowi teren lasów obejmujący grunty leśne, z podstawowym przeznaczeniem pod tereny lasów, w tym lasów ochronnych,

teren oznaczony symbolem 1KDD stanowi teren dróg publicznych z podstawowym przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy D (dojazdowe),

teren oznaczony symbolem 1MN stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

teren oznaczony symbolem 1ZR stanowi teren zieleni nieurządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod obudowę biologiczną cieków oraz zieleń nieurządzoną,

teren oznaczony symbolem 1 RMZ stanowi teren rolniczy, w którym dopuszcza się zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy rolnicze,

Działki wolne są od obciążeń i zobowiązań.

 

 

 

 

Skrzyszów, dn. 24.05.2023 r.

 

 

 

Wykaz ten wywiesza się w Urzędzie Gminy Skrzyszów na okres 21 dni od dnia 24.05.2023 r.