Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie Gminy Skrzyszów

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie Gminy Skrzyszów

Treść

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie Gminy Skrzyszów. 

 

 

 

 

L.p.

 

 

 

 

Nr

działki

 

 

Przedmiot najmu

 

 

Nr księgi

wieczystej

 

 

Położenie

Okres wynajmu

Oznaczenie

z MPZP

Wysokość czynszu rocznie netto

Wysokość wadium

 

 

1

 

 

 

 

1795/9

 

Działka o pow. 0.0119

ha, na której

zlokalizowana jest

stacja transformatorowa

 

 

TR1T/00086730/8

 

 

Pogórska Wola

 

 

3 lata

 

3_1UKS.1

 

Teren usług

kultu

religijnego

 

 

960,00zł

 

 

96 zł

 

 

 

 

  • Czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch ratach:

 

  1. Za pierwsze półrocze w terminie do 15 marca
  2. Za drugie półrocze w terminie do 1 września
  • Czynsz będzie waloryzowany o roczny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim
  • Działka nr 1795/9 położona jest w obrębie Pogórska Wola. Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów nieruchomość znajduje się na terenach usług kultu religijnego, oznaczonych symbolem 3_1UKS.1
  •  
  • Wadium należy wpłacić w terminie do 7 sierpnia 2023 roku na konto: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Tarnowie nr 83 8589 0006 0250 0925 0542 0004, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na konto Wydzierżawiającego. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
  • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne osobiście lub z upoważnieniem osoby, która ubiega się o dzierżawę nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet kwoty czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone do trzech dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość której wpłata dotyczy.
  • Ww. nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.
  • Bliższych informacji w sprawie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie w godzinach pracy Urzędu (pokój 8) lub pod numerem telefonu 14 688 70 36. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

                                                                                                                                                                                                   Skrzyszów, dn. 10.07.2023 r.

 

Wykaz ten wywiesza się w Urzędzie Gminy Skrzyszów na okres od 10.07.2023 r. dni od dnia 10.08.2023 r.