Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące podania do publicznej wiadomości wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące podania do publicznej wiadomości wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy

Treść

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344  późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie Gminy Skrzyszów. 

 

 

L.p.

Nr działki

Powierzchnia wydzier-żawianej działki

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Opis

Oznaczenie z MPZP

Termin

przetargu

Cena dzierżawy

(wywoławcza)

Wysokość

wadium

1.

1292

0,46 ha

TR1T/

00067885/0

Ładna

R RIVa

R RIVb

1_R.1

1_1KDD.17

29.08.

2023

godzina 10:00

90 zł

brutto

10 zł

 

 

 

 • Czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch ratach:
 1. Za pierwsze półrocze w terminie do 15 marca
 2. Za drugie półrocze w terminie do 1 września
 • Czynsz będzie waloryzowany o roczny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim
 • Działka nr 1292 położona w obrębie Ładna nie jest niezabudowana. Działka charakteryzuje się, prostokątnym kształtem, o wymiarach w przybliżeniu 23m x 200m. Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów działka położone jest w terenie oznaczonym symbolami 1_1R.1, 1_1KDD stanowiącymi tereny rolnicze oraz teren dróg publicznych.
 • Przetarg odbędzie się dnia 29 sierpnia 2023 roku w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie (sala nr 21).
 • Wadium należy wpłacić w pieniądzu w podanych wyżej wysokościach w terminie do 23 sierpnia 2023 roku na konto Sprzedawcy: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Tarnowie nr 83 8589 0006 0250 0925 0542 0004, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na konto Sprzedającego. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne osobiście lub z upoważnieniem osoby, która ubiega się o dzierżawę nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone do trzech dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży. Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość której wpłata dotyczy.
 • Ww. nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.
 • Informację o przetargu umieszcza się na stronie Urzędu Gminy Skrzyszów – www.skrzyszow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie, tablicy ogłoszeń w Ładnej.
 • Bliższych informacji w sprawie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie w godzinach pracy Urzędu (pokój 8) lub pod numerem telefonu 14 688 70 36. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

  

                               Skrzyszów dn. 26.07.2023 r.

 

 

Wykaz ten wywiesza się na okres od dnia 26.07.2023 r. do dnia 28.08.2023 r.