Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do dalszego najmu, dotychczasowym najemcom nieruchomości położonych w obrębach Ładna, Skrzyszów

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do dalszego najmu, dotychczasowym najemcom nieruchomości położonych w obrębach Ładna, Skrzyszów

Treść

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dalszego najmu, dotychczasowym najemcom nieruchomości położonych w obrębach Ładna, Skrzyszów:

 

 

L.p.

Nr działki

Przedmiot najmu

 

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Okres wynajmu

Oznaczenie

z MPZP

Wysokość czynszu

 

1

1815

Lokale użytkowy o pow. użytkowej. 68,80 m2

TR1T/00083051/3

Skrzyszów 335A

do 3 lat

1.UZZ teren zabudowy usługowej położonej w obszarze zagrożonym zalaniem wodami powodziowymi

791,63 zł

2

1019/3

1023/5

Plac o pow. 52 m2

TR1T/00044090/3

Ładna

do 3 lat

1P teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

61,95 zł

3

1025, 1030/3

Plac o pow. 400 m2

TR1T/00044090/3

Ładna

do 3 lat

1P teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

496,00 zł

4

1017/1, 1016/3,1019/3, 1023/5,1024/3

Plac o pow. 1370 m2

TR1T/00044090/3

Ładna

do 3 lat

1P teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

1627,92 zł

 

 

  • Czynsz płatny będzie z góry, na podstawie faktury VAT, w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe wskazane na fakturze, w terminie wskazanym, na fakturze, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Wynajmującego.
  • Czynsz będzie waloryzowany corocznie w I kwartale każdego roku o roczny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
  • Przedmiot najmu wolny jest od obciążeń i zobowiązań

 

 

                                                                                                                                                                                                  

Skrzyszów, dn. 20.09.2023 r.

Wykaz ten wywiesza się w Urzędzie Gminy Skrzyszów na okres 21 dni od dnia 20.09.2023 r.