Przejdź do stopki

Informacja Wójta Gminy Skrzyszów dotycząca ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości położonej na terenie Gminy Skrzyszów

Informacja Wójta Gminy Skrzyszów dotycząca ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości położonej na terenie Gminy Skrzyszów

Treść

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomości położonej na terenie Gminy Skrzyszów. 

 

L.p.

Nr działki

Przedmiot najmu

 

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Okres wynajmu

Oznaczenie

z MPZP

Termin przetargu

30.10.2023

 

Wywoławcza wysokość czynszu miesięcznie (netto)

Wysokość wadium

1

2263/4

Część działki o pow. 0,5026 ha

TR1T/00066651/4

Pogórska Wola

3 lata

3_3U.7 teren zabudowy usługowej

godzina 10:00

5 478 zł

 

550 zł

2

2261,2262

Część działek o pow. 0,4354 ha

TR1T/00066651/4

Pogórska Wola

3 lata

3_3U.6 teren zabudowy usługowej

3_3U.7 teren zabudowy usługowej

3_3KDW.1 teren dróg wewnętrznych

 

 

 

 

godzina 10:30

3 396 zł

 

 

 

 

350 zł

 

 

 

 • Wywoławcza wysokość czynsz najmu wynosi: dla części działki 2263/4 - 5478 zł netto miesięcznie, dla części działek 2261,2262 – 3396 zł netto miesięcznie.
 • Czynsz płatny będzie z góry, do 10-tego każdego miesiąca na konto wskazane na fakturze, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Wynajmującego.
 • Czynsz będzie waloryzowany corocznie w I kwartale każdego roku o roczny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
 • Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów przedmiot najmu, znajduje się w terenie zabudowy usługowej oznaczonej symbolem 3_3U.6, 3_3U.7 oraz w terenie dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem 3_3KDW.1.
 • Okres wynajmu : 3 lata.
 • Przetarg odbędzie się 30 października 2023 r. w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne osobiście lub z upoważnieniem osoby, która ubiega się o wynajem przedmiotu najmu. Osoby zainteresowane przetargiem winny wpłacić wadium na konto Gminy Skrzyszów: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Tarnowie nr 83 8589 0006 0250 0925 0542 0004, przy czym za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu na konto Wynajmującego, najpóźniej do dnia 25 października 2023 r. Tytuł wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu. Pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostaje zwrócone do 3-ch dni po przetargu na konto bankowe podane przez uczestników przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu.
 • Wpłata wadium przez uczestnika licytacji jest równoznaczna z zapoznaniem się z regulaminem przetargu i jego akceptacją, (regulamin przetargów do wglądu znajduje się w pokoju nr 8 w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie).
 • Na dowodzie wpłaty wadium musi figurować ten sam podmiot, z którym zawierana będzie umowa.
 • Oprócz czynszu najmu Najemca zobowiązany będzie płacić podatek od nieruchomości zgodnie ze stawkami ustalanymi co roku przez Radę Gminy.
 • Informacje w sprawie przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie, pokój nr 8.
 • Z przedmiotem przetargu można się zapoznać po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania (tel.14 688 70 36)
 • Ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajmu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie oraz na stronie internetowej Urzędu w okresie od dnia 28.09.2023 roku do dnia 30.10.2023 roku.
 • Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.
 • Przedmiot najmu wolny jest od obciążeń i zobowiązań

   Skrzyszów, dn. 28.09.2023 r.

Pliki

przetarg.doc 48 KB