Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące I publiczngo przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie Gminy Skrzyszów

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące I publiczngo przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie Gminy Skrzyszów

Treść

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344  późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie Gminy Skrzyszów. 

L.p.

Nr działki

Powierzchnia

działki

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Opis

Oznaczenie

z MPZP

Termin przetargu

Cena dzierżawy

(wywoławcza)

Wysokość wadium

1.

1374

0,57 ha

TR1T/00054588/4

Szynwałd

R IVa

 

1R

1KDD

23.11.2023

godzina 10:00

100 zł

brutto

10 zł

2.

1376

2,21 ha

TR1T/00054588/4

Szynwałd

R IIIb

R IVa

1R

1KDD

23.11.2023

godzina 10:30

300 zł

brutto

30 zł

 
 

 

 

 • Czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch ratach:
 1. Za pierwsze półrocze w terminie do 15 marca
 2. Za drugie półrocze w terminie do 1 września
 • Czynsz będzie waloryzowany o roczny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim
 • Działka 1374 położona w obrębie Szynwałd nie jest niezabudowana. Działka charakteryzuje się, prostokątnym kształtem, o wymiarach w przybliżeniu 61m x 93m. Zgodnie zmiejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów działka położone jest w terenie oznaczonym symbolami 1R, 1KDD stanowiącymi
 • Działka 1376 położona w obrębie Szynwałd nie jest niezabudowana. Działka charakteryzuje się, prostokątnym kształtem, o wymiarach w przybliżeniu 108m x 203m. Zgodnie zmiejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów działka położone jest w terenie oznaczonym symbolami 1R, 1KDD stanowiącymi
 •  
 • Wadium należy wpłacić w pieniądzu w podanych wyżej wysokościach w terminie do 17 listopada 2023 roku na konto Wydzierżawiającego: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Tarnowie nr 83 8589 0006 0250 0925 0542 0004, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na konto Wydzierżawiającego. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne osobiście lub z upoważnieniem osoby, która ubiega się o dzierżawę nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone do trzech dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy.
 • Ww. nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.
 • Informację o przetargu umieszcza się na stronie Urzędu Gminy Skrzyszów – www.skrzyszow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie, tablicy ogłoszeń w Szynwałdzie.
 • Bliższych informacji w sprawie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie w godzinach pracy Urzędu (pokój 8) lub pod numerem telefonu 14 688 70 36.
 • Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

  

                                                                                                                                                                                                   Skrzyszów dn. 20.10.2023 r.

 

 

 

Wykaz ten wywiesza się na okres od dnia 20.10.2023 r. do dnia 23.11.2023 r.