Przejdź do stopki

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Skrzyszów, przeznaczonych do wniesienia aportem

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów dotyczące wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Skrzyszów, przeznaczonych do wniesienia aportem

Treść

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r poz. 344) Wójt Gminy Skrzyszów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Skrzyszów, przeznaczonych do wniesienia aportem:

 

L.p.

Nr działki

Powierzchnia

działki

Nr księgi

wieczystej

Położenie

Opis

Oznaczenie

z MPZP

Forma

zbycia

Wartość nieruchomości

1

945

0.35 ha

TR1T/00046763/6

Skrzyszów

0,16 ha – PsIV

0,19 ha - Br-PsIV

5_2MN.35

Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki KZN SIM Tarnów sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Skrzyszowie oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 945 o pow. 0,35 ha w zamian za udziały.

315 871,00 zł

netto

 

Działka nr 945 położona w obrębie Skrzyszów, charakteryzuje się wąskim, wydłużonym kształtem. W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa jednorodzinna oraz tereny zabudowy usługowej- szkoła podstawowa, tereny niezabudowane i niezurbanizowane oraz tereny zadrzewione. Zbywana nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym posiadającym jedną kondygnację mieszkalną. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 155m2. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 5_2MN.35 stanowiącym teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Art. 35, ust. 2 pkt 5, 7, 8, 9 i 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) - nie dotyczy.

Osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, jeżeli zgłoszą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu oraz złożą oświadczenie wyrażające zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

 Skrzyszów dn. 09.11.2023 r.