Przejdź do stopki

Informacje dotyczące postępowania z trzodą

Informacje dotyczące postępowania z trzodą

Treść

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje, że zgodnie ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ,Jeżeli na skutek stosowania nakazów, zakazów i ograniczeń wydanych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, z uwagi na wzrost liczby lub masy lub wiek zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie nie jest możliwe spełnianie przy utrzymywaniu tych zwierząt warunków lub wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 7 lub 8, powiatowy lekarz weterynarii może, w drodze decyzji, nakazać zabicie lub ubój tych zwierząt.”

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że tok postępowania związany z zaklasyfikowaniem zwierząt, u których zaburzony jest dobrostan polega na zgłoszeniu gospodarstw f zakładów, w których dochodzi do przerostu świń co kwalifikuje je do przeprowadzenia kontroli związanej z dobrostanem ich utrzymywania. Zgłoszeń tych należy dokonywać do odpowiedniego urzędu gminy, izby rolniczej.

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii będą dokonywać kontroli i weryfikacji warunków utrzymywania zwierząt w gospodarstwach, w których dobrostan nie może być zachowany. Wiąże się to z przerostem masy ciała zwierząt, nadmierną ich liczbą, ograniczeniami miejsca ich przetrzymywania-zagęszczenie bądź brakiem możliwości żywieniowych w danym gospodarstwie/zakładzie.

Powiatowy Lekarz Weter5marii w Tarnowie jeszcze raz chce przypomnieć, że całość działań związanych z wykupem zwierząt dotyczy wyłącznie zachowania dobrostanu świń w danym gospodarstwie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Paweł Walaszek