Przejdź do stopki

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO ws. ASF

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO ws. ASF

Treść

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 20 sierpnia 2021 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu
tarnowskiego ziemskiego i miasta Tarnowa

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:
§ 1. Traci moc rozporządzenie (nr poz. rej. 24/21) Wojewody Małopolskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu tarnowskiego ziemskiego i miasta Tarnowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 4331).
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru objętego ograniczeniami.
§ 3. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

wz. Wojewody Małopolskiego
II Wicewojewoda Małopolski
Ryszard Pagacz