Przejdź do stopki

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"

Program

Treść

INFORMACJA O PROGRAMIE „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

DIAGNOZA POTRZEB MIESZKAŃCÓW GMINY SKRZYSZÓW

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu  pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie informuje, o zamiarze przystąpienia jednostki do realizacji w/w Programu.

Źródłem finansowania Programu są środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego. Program ma na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności udzielenia wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

1)    dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2)    osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
a)    o stopniu znacznym lub
b)    o stopniu umiarkowanym albo
c)    traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.
W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 10, finansowane ze środków publicznych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie proszone są:

-  o złożenie  osobiście  druku zgłoszenia w Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skrzyszowie w terminie do dnia 14 września 2023 roku (decyduje data wpływu)

lub wysłanie druku zgłoszenie na adres: gops@skrzyszow.pl

DRUK ZGŁOSZENIA (do pobrania tutaj)

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 14 6 88-70-41 w godzinach pracy Ośrodka.
 

Uwaga! Złożenie druku zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia wsparciem.

Więcej informacji o naborze do Programu  pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

Pliki

Nabór wniosku AOON.docx 17.7 KB