Przejdź do stopki

Ogłoszenia

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skrzyszów w 2023 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – udzielanie schronienia dla osób bezdomnych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat „Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2023 r.”

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). oraz Zarządzenia nr 11/06 Wójta Gminy Skrzyszów z dnia 25.01.2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Skrzyszów, Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem fragmentu wiaty o powierzchni wynoszącej 77,24 m2

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). oraz Zarządzenia nr 11/06 Wójta Gminy Skrzyszów z dnia 25.01.2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Skrzyszów, Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 121,56 m2

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).Wójt Gminy w Skrzyszowie podaje do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do wynajmu pomieszczenia o powierzchni użytkowej 21 m2 mieszczącego się w budynku magazynowo-biurowym, pomieszczenia o powierzchni użytkowej 210 m2 mieszczącego się w budynku magazynowym, wiaty o powierzchni 66,4 m2 oraz placu o powierzchni 255 m2, zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych nr 1023/5, 1024/3 i 1025 położonych w Ładnej stanowiących własność Gminy Skrzyszów, uwidocznionych w księdze wieczystej TR1T/00044090/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowie.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).) Wójt Gminy w Skrzyszowie podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do wynajmu, lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 121,56 m2 mieszczącego się w rozbudowanej części budynku nr 645 Ośrodka Zdrowia w Skrzyszowie zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 478/6 w Skrzyszowie i uwidocznioną w księdze wieczystej TR1T/00090160/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie.