Przejdź do stopki

Ogłoszenia

1)podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 2)działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 3)kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 4)wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 5)turystyka i krajoznawstwo.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym na 2023 rok na realizację następujących zadań publicznych: 1) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 2) ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skrzyszów w 2023 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – udzielanie schronienia dla osób bezdomnych.

ZARZĄDZENIE NR 821.2022 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 19.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skrzyszów w 2023 roku w następujących dziedzinach: 1)podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 2)działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 3)kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 4)wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 5)turystyka i krajoznawstwo.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skrzyszów w 2023 roku w następujących dziedzinach: 1)ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 2)ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skrzyszów na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.: „Prowadzenie Klubu Senior + POGODNY KLUBIK”, które będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skrzyszów w 2023 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – udzielanie schronienia dla osób bezdomnych