Przejdź do stopki

ASF Alarm

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje, że zgodnie ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ,Jeżeli na skutek stosowania nakazów, zakazów i ograniczeń wydanych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, z uwagi na wzrost liczby lub masy lub wiek zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie nie jest możliwe spełnianie przy utrzymywaniu tych zwierząt warunków lub wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 7 lub 8, powiatowy lekarz weterynarii może, w drodze decyzji, nakazać zabicie lub ubój tych zwierząt.”

W związku z wykrycie ogniska ASF na terenie powiatu Tarnowskiego oraz Dąbrowskiego ARiMR przygotowała pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producentów świń ze sprzedaży świń z siedzib stada tych producentów utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje o konieczności składania pisemnego wniosku o pozwolenie na przemieszczenie świń ze strefy objętej ograniczeniem III (strefa czerwona) co najmniej 14 dni przed planowanym przemieszczaniem świń. Wniosek dostępny jest na stronie PIW Tarnów pod adresem: http://www.piw-tarnow.pl/pliki-zdrowie-i-ochrona-zwierzat.html Na dzień 26.08.2021 gminy znajdujące się w strefie objętej ograniczeniami III (strefa czerwona) to: gmina Lisia Góra, gmina Tarnów, miasto Tarnów, gmina Pleśna, gmina Tuchów, gmina Ryglice oraz gmina Skrzyszów.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu tarnowskiego ziemskiego i miasta Tarnowa

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są świnie – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

 Szanowni Państwo, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu w dniu 22 lipca 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/1205 zmieniającego załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ust

Na terenie Gminy Skrzyszów potwierdzono ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF). Do zakażenia doszło w indywidualnym gospodarstwie w Skrzyszowie. W związku z tym prosi się hodowców trzody chlewnej o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektoratu Weterynarii link